PHOTO BY GABI LARON, COURTESY IGOR KREIMERMAN

Amnon Ben-Tor