Cohen, Joshua and Judges, p. 257; Shoshanah, Derekh Binah, p. 173.