Amihai Mazar, “Iron Age Chronology: A Reply to I. Finkelstein,” Levant 29 (1997), p. 157.