Mishnah Kelim 10.1; Mishnah Oholoth 5.5; Mishnah Yadayim 1.2.