Robert S. Lamon and Geoffrey M. Shipton, Megiddo I: Seasons of 1925–34, Strata I–V (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1939), pp. 10–27.