See Joseph M. Modrzejewski, The Jews of Egypt: From Rameses II to Emperor Hadrian (Princeton: Princeton Univ. Press, 1995), pp. 21–44.