Leviticus 1:11; Mishnah Zebahim 2:1; Mishnah Pesahim 5:5