On Theodosia in the Bosporus, see Thomas S. Noonan, “Theodosia,” in Richard Stillwell, ed., The Princeton Encyclopedia of Classical Sites (Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1976).