Moses Maimonides, Mishneh Torah, Hilchot Teshuvah 3.6.