Vit Karnik, Seismicity of the European Area (Praha: Academia Press, 1968).