In the periodical of the Patriarchate Nea Sion: “Hellenika Cheirographa en tei Monei tou Hagiou Sabba,” 52 (1960), pp. 110–125, 245–256.