Papyrus Anastasi 5.19:7–20:2, Wilson, “Egyptian Historical Texts,” ANET, p. 259.