Mishnah, Kelim 10.1; Oholoth 5.5; Parah 5.5; Yadayim 1.2.