Maximilian Kon, Kivre Ha-Melachim: nefesh malkey beit hadayav (Jerusalem: Dvir, 1947), p. 51 [Hebrew].