Kyrillos von Skythopolis, ed. E. Schwartz (Leipzig, 1939).