Amihai Mazar, Timnah (Tel Batash) I: Stratigraphy and Architecture (Qedem 37) (Jerusalem, 1997), p. 254.