Athenaeus, Deipnosophistai 6.226a, 6.226e, 6.228c, 7.309d.