Bava Batra 14b; Avodah Zarah 19a; Palestine Talmud, Sukkah 3:12 (53rd); Palestine Talmud, Ketubbot, 12:3 (35a) (shortened).