Jerusalem Talmud, Ketubot 12:4; Babylonian Talmud, Rosh Hashana 2:1.