See Maimonides, Mishneh Torah, Hilkhot Erkhin ve-Heramin” 6.4.