Mylonas, “Excavations at Mycenae,” in Praktika Archaeologikis Etaireias (1970), pp. 122–124; “Excavations at Mycenae,” in Praktika Archaeologikis Etaireias (1971), pp. 148–151.