See Avraham Ya‘ari, Igrot Eretz Yisrael (Tel Aviv, 1950), p. 134.