Dawkins, The God Delusion (Boston: Houghton Mifflin Co., 2006), p. 253.