Robert S. Lamon, Geoffrey M. Shipton, Megiddo I, Seasons of 1925–1934. Strata I–V (Chicago: Univ. of Chicago, 1939), figs. 12, 29.