Hershel Shanks, “Magic Incantation Bowls,BAR 33:01.