Simon Gathercole, “The Gospel of Thomas: Jesus Said What?BAR 41:04.