Yigal Shiloh, “The Rediscovery of Warren’s Shaft,” BAR 07:04.