Josette Elayi, “Name of Deuteronomy’s Author Found on Seal Ring,” BAR 13:05.