Kenneth Garrett

Headrest of Tutankhamun

Ivory, Tomb of Tutankhamun, c. 1330 B.C.