Courtesy Amihai Mazar

Perforated pot found at Tel Batash.