Pavel Shrago, Tel Aviv University

Israel Finkelstein