Basil Hennessy Archives, courtesy of Linda Hennessy

Hennessy