JANE TREGELLES/ALAMY STOCK PHOTO

Fast food counter (thermopolium) at Pompeii.