COURTESY OF PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEII

Sorceress Toolkit found at Pompeii.